Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc 2019

0
65

Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc năm 2019

Các ngành sư phạm lấy đầu vào 18. Bằng điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số còn lại lấy 14 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của 25 ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc

Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc - 1

Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc - 2

Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc - 3

Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc - 4